Financieel beheer

Een transparant en correct financieel beheer vormt de basis voor een samenwerking in vertrouwen.

Het financieel beheer in mede-eigendom is een complexe aangelegenheid. Wij besteden hier dan ook veel zorg aan. Goede rekeningen maken goede vrienden.

Dubbele boekhouding

Wij werken met een systeem van dubbele boekhouding conform het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 dat het genormaliseerde rekeningstelsel invoerde. Dit zorgt voor een correcte, overzichtelijke en transparante boekhouding.

De gelden van uw vereniging worden per gebouw afzonderlijk beheerd via een zichtrekening die wordt geopend op naam van uw gebouw. Wij werken doorgaans met voorschotten op de kosten die per kwartaal worden opgevraagd. Een maal per jaar wordt de eindafrekening opgemaakt nadat de rekeningen voorafgaand door de algemene vergadering worden goedgekeurd. De kosten worden door ons verdeeld volgens de verschillende verdeelsleutels die in de basisakte van uw gebouw zijn voorzien.

Bij het afsluiten van het boekjaar wordt tevens voor elke VME een balans (inventaris) opgemaakt van al haar bezittingen, vorderingen, schulden en eigen middelen.

Budget, reservekapitaal en permanente provisie

Wij zorgen ook voor goede budgetramingen die jaarlijks op de vergadering worden geƫvalueerd. De budgetten en voorschotten dienen aan te sluiten bij de werkelijke kosten voor het komende boekjaar. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Er wordt tevens de nodige aandacht geschonken aan de aanleg van een reservekapitaal en een permanente provisie. Dit alles teneinde een goed financieel beheer mogelijk te maken met als doel de waarde van uw mede-eigendom in stand te houden.

Wij zorgen eveneens voor een stipte opvolging van de betalingen. Zo worden bijkomende kosten vermeden en houden wij de achterstallen bij de eigenaars beperkt zodat het risico op onvermogen tot een minimum wordt herleid.