Diensten

Technisch beheer

Een goed technisch beheer houdt de waarde van uw gebouw in stand.

De aankoop van een appartement, winkelpand of kantoorruimte is een aanzienlijke investering. U heeft dan ook recht op een syndicus die met een goed technisch beheer het nodige doet om de waarde van uw mede-eigendom in stand te houden. Bij CC Syndic bent u in goede handen.

Van kleine herstellingen tot grote renovaties

Het technisch beheer omvat zowel de kleine herstellingen als grotere renovaties en alles daartussen.

Defecte lampen, schoonmaak op regelmatige basis, onderhoud van de tuin, herstellingen aan sloten, deuren en poorten, herstellingen aan verwarmingsinstallaties, … Door de uitstekende contacten met onze leveranciers staan wij garant voor snelle oplossingen.

Wij zorgen er ook voor dat uw gebouw wettelijk in orde is door het afsluiten van de verplichte onderhoudscontracten zoals de periodieke keuring en onderhoud van de liften, het nazicht van de stookinstallaties, het nazicht van de brandveiligheid, de keuring van de elektriciteitsinstallaties en de stookolietanks, …

Op het vlak van grote renovaties bouwden wij een belangrijke expertise op. Wij zijn uitstekend geplaatst om u te begeleiden in grote herstellingen of vernieuwingen van liften, daken, verwarmingsinstallaties, schouwen, gevels, terrassen, … Waar nodig laten wij ons bijstaan door technische experten.

Voor dringende en noodzakelijke herstellingen zal de syndicus autonoom en als een goed huisvader optreden. Alle andere werken worden steeds voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

Visie op lange termijn

Een visie op lange termijn is belangrijk voor de instandhouding van uw gebouw. Wij zien het dan ook als onze taak om de algemene vergadering tijdig te informeren en te adviseren. Hier speelt ook een goed beheer van een reservefonds een belangrijke rol om grotere toekomstige investeringen vlot te laten verlopen.

Persoonlijke aanpak

Onze persoonlijke aanpak is ook op technisch vlak een meerwaarde. Indien aangewezen komen wij steeds de situatie ter plaatse persoonlijk bekijken. Een beter zicht op de situatie werkt snelle oplossingen in de hand.

Er wordt tevens de nodige zorg geschonken aan de afhandeling van schadegevallen. Zelfs in die gevallen waar het louter privatieve schades en oorzaken betreft zullen wij u steeds met de nodige adviezen bijstaan.

Administratief beheer

Op de syndicus rusten hoe langer hoe meer verplichtingen. Hij is het aanspreekpunt en uitvoerder voor alles wat uw mede-eigendom aanbelangt.

Op administratief vlak zorgt CC Syndic voor het beheer van uw mede-eigendom op een duidelijke, overzichtelijke en correcte wijze.

Wij werken enerzijds met een speciaal voor de sector en onze persoonlijke noden ontwikkelde software. Anderzijds werken wij met een online platform waarop de eigenaars de belangrijkste documenten van hun gebouw kunnen raadplegen. Wij zetten volop in op een doorgedreven digitalisering en blijven de mogelijkheden van dit platform verder uitbouwen.

Wij zorgen voor een nauwgezette registratie van mails, briefwisseling. Deze worden per dossier bijgehouden zodat wij u steeds een duidelijke stand van zaken kunnen geven.

Op het digitaal platform kunnen de eigenaars terecht om de belangrijkste documenten van hun gebouw te raadplegen. Je vindt er onder meer de verslagen van de algemene vergaderingen, de verzekeringspolissen, de contracten, de keuringsverslagen en de plannen.

Het administratief beheer behelst onder meer:

  • Het samenstellen en aanvullen van het basisdossier van het gebouw met de basisakte, het reglement van mede-eigendom, het reglement van orde, de eigenaarsgegevens en de contracten.
  • Het beheren, verwerken, ordenen en archiveren van alle inkomende en uitgaande briefwisseling en van alle documenten die uw gebouw aanbelangen.
  • Het bijeenroepen van de jaarlijkse algemene vergaderingen, het notuleren van de beslissingen en het opmaken van de verslagen, het opvolgen en uitvoeren van de genomen beslissingen.
  • Het vertegenwoordigen van de mede-eigendom bij het afsluiten van contracten en polissen.
  • Het afleveren van attesten en van de wettelijke inlichtingen op vraag van de makelaar of notaris met inbegrip van een duidelijke schuldenstaat en van het aandeel van de verkoper in het reservefonds en het werkkapitaal.
  • Het aangeven, opvolgen en afhandelen van alle schadegevallen die zich in het gebouw voordoen en de mede-eigenaars vertegenwoordigen in die schadegevallen die de algemene delen aanbelangen.

Financieel beheer

Een transparant en correct financieel beheer vormt de basis voor een samenwerking in vertrouwen.

Het financieel beheer in mede-eigendom is een complexe aangelegenheid. Wij besteden hier dan ook veel zorg aan. Goede rekeningen maken goede vrienden.

Dubbele boekhouding

Wij werken met een systeem van dubbele boekhouding conform het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 dat het genormaliseerde rekeningstelsel invoerde. Dit zorgt voor een correcte, overzichtelijke en transparante boekhouding.

De gelden van uw vereniging worden per gebouw afzonderlijk beheerd via een zichtrekening die wordt geopend op naam van uw gebouw. Wij werken doorgaans met voorschotten op de kosten die per kwartaal worden opgevraagd. Een maal per jaar wordt de eindafrekening opgemaakt nadat de rekeningen voorafgaand door de algemene vergadering worden goedgekeurd. De kosten worden door ons verdeeld volgens de verschillende verdeelsleutels die in de basisakte van uw gebouw zijn voorzien.

Bij het afsluiten van het boekjaar wordt tevens voor elke VME een balans (inventaris) opgemaakt van al haar bezittingen, vorderingen, schulden en eigen middelen.

Budget, reservekapitaal en permanente provisie

Wij zorgen ook voor goede budgetramingen die jaarlijks op de vergadering worden geëvalueerd. De budgetten en voorschotten dienen aan te sluiten bij de werkelijke kosten voor het komende boekjaar. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Er wordt tevens de nodige aandacht geschonken aan de aanleg van een reservekapitaal en een permanente provisie. Dit alles teneinde een goed financieel beheer mogelijk te maken met als doel de waarde van uw mede-eigendom in stand te houden.

Wij zorgen eveneens voor een stipte opvolging van de betalingen. Zo worden bijkomende kosten vermeden en houden wij de achterstallen bij de eigenaars beperkt zodat het risico op onvermogen tot een minimum wordt herleid.